GMR/MR/PMR

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit ouders, leerlingen en personeel. Via de MR zijn ouders, leerlingen en personeel betrokken bij het schoolbeleid. De rol van de MR op school is dan ook meepraten over het schoolbeleid. De MR heeft vaak een adviserende, maar zeker ook wel eens een beslissende rol. De input van ouders, leerlingen en personeel is voor de school van groot belang om tot een goed, gedragen onderwijs- en schoolbeleid te komen.

Een aantal voorbeelden van zaken die besproken kunnen worden in de MR en waar je als ouder en leerling instemmingsrecht over hebt:

 • De hoogte en besteding van de vrijwillige ouderbijdrage
 • Vaststelling onderwijstijd
 • Vaststelling van de schoolgids
 • Vaststellen of wijzigen van het school- en leerlingenreglement
 • Vaststellen van het schoolplan
 • PTA
 • Etc.

Naast de MR van het Zuyderzee Lyceum hebben wij ook een GMR voor de Vario-onderwijsgroep. In de GMR zitten ouders, leerlingen en personeelsleden van het Zuyderzee Lyceum en de Bonifatius mavo. De GMR kan meepraten over het beleid van het bestuur dat voor beide scholen geldt.

Contact: MRleden@zuyderzeelyceum.nl

De MR van het Zuyderzee Lyceum bestaat uit de volgende personen
Personeelsgeleding:

 • Roel Bakker (Lemmer)
 • Karel Gol (Caleido)
 • Nissett Guillermo (Junior)
 • Hermien Hof (Senior)
 • Annigje Molog (Vakcollege)
 • Petra Scholtens (OOP)

Heeft u belangstelling om als ouder mee te praten over het schoolbeleid? U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar deverkiezingscommissiemr@zcll.nl.

De MR vergadert ongeveer 6 x per jaar.

Wilt u meer betrokken zijn bij, en invloed hebben op het beleid van de school? Dan is het zeker leuk om lid te zijn van de MR!


De GMR van VariO onderwijsgroep bestaat uit de volgende personen:

Jeannette de Bree Wondergem, voorzitter (Ouder leerling Zuyderzee Lyceum)
Anko Bos (secr) (Personeel Zuyderzee Lyceum)
Pim van Dam (Personeel VariO Onderwijsgroep)
Mishek Laarman (Personeel Bonifatius mavo)
Marloes Visser (Personeel Zuyderzee Lyceum)
Leerlinggeleding is vacant
Oudergeleding Bonifatius mavo is vacant