Overgangsnormen

OVERGANGSNORMEN LEERJAAR 1 EN 2

 

 1. Een leerling is over bij 0 of 1 onvoldoende op het eindrapport.
 2. Een leerling met 2 of 3 onvoldoendes op het eindrapport en die voor alle vakken gemiddeld een 6.0 of hoger staat, is een bespreekgeval. De vergadering kan het volgende besluiten:
 • Bevordering
 • Afstromen (gericht bevorderen)
 • Doubleren
 1. Een leerling met 2 of 3 onvoldoendes op het eindrapport en die voor alle vakken gemiddeld lager staat dan een 6.0, wordt afgewezen.
 2. Een leerling met 4 of meer onvoldoendes op het eindrapport wordt afgewezen. Wordt de leerling afgewezen volgens regel 3 of 4, dan zal de vergadering het volgende besluiten:
 • Doubleren
 • Gericht bevorderen. De leerling gaat naar het naastgelegen, lagere, niveau in het volgende leerjaar.
 1. Op een onvolledig rapport kan een leerling niet zonder meer bevorderd worden.
 2. Bij vakken die geen cijfer geven, maar een letter (O, V, G), betekent een O dat de leerling niet al zijn/haar taken (naar behoren) heeft vervuld. Op de rapportlijst mag geen O voorkomen. De O betekent derhalve dat de leerling een taak/opdracht moet uitvoeren die leidt tot een V.
 3. Een O moet gelezen worden als een 5 en telt zo mee in de normen. Een V of G levert geen pluspunt (-en) op.

 

Opstromen:

De eerste mogelijkheid om op te stromen is bij de voorjaarsvakantie in leerjaar 1. De tweede mogelijkheid is bij het eindrapport in leerjaar 1 en de laatste mogelijkheid om op te stromen is bij het kerstrapport in leerjaar 2. Een leerling kan alleen in aanmerking komen voor opstromen als hij/zij maximaal 1 onvoldoende op het eindrapport heeft en voor alle vakken gemiddeld een 8.0 of hoger staat. Daarnaast moet de leerling op de vakken Nederlands, Engels en wiskunde een 7.0 of hoger staan.

 

Indien gewenst geeft de vergadering een advies, waarbij ze het volgende kan adviseren:

 • Opstromen naar het naastgelegen, hogere niveau
 • De opleiding op hetzelfde niveau voortzetten
 • Het advies wordt, indien nodig, besproken met de ouders/verzorgers. De ouders/verzorgers nemen, in overleg met de school, de uiteindelijke beslissing met betrekking tot het advies. Het advies wordt vormgegeven op basis van kennis, vaardigheden en attitude.

Indien een leerling niet voldoet aan de eerdergenoemde norm voor opstromen, dan kan de leerling wel om een opstroom-advies vragen. Voor deze leerling geldt echter dat de vergadering een bindend besluit neemt ten aanzien van het opstromen.

Afwijken van dit besluit is voor deze leerling niet mogelijk.

Algemeen:

 1. Bij stemming beslist de meerderheid (twee stemmen verschil).
 2. Is er bij stemming een verschil van minder dan twee stemmen, dan wordt het geen bindend besluit.
 3. Alle aanwezig docenten bij de overgangsvergadering moeten stemmen.
 4. Alle vakken tellen.
 5. Mentoren hebben voor de overgangsvergadering overleg met de ouders van de “risico” leerlingen. Eventuele informatie kan de mentor dan meenemen naar de vergadering.
 6. De uitspraak van de overgangsvergadering is bindend.
 7. Uitgangspunt bij de overgangsnormen is dat alle leerlingen bij de start van leerjaar 3 op het juiste niveau zitten.
 8. Doubleren Een leerling mag over de eerste twee leerjaren maximaal drie jaar doen. In zeer uitzonderlijke gevallen mag van deze regel worden afgeweken, dit ter beoordeling van de vergadering.
 9. De schoolleiding is bevoegd in uitzonderlijke gevallen af te wijken van de overgangsnormen.

OVERGANGSNORMEN LEERJAAR 3 VMBO

 

Minpunten Pluspunten Besluit
5 Bevorderen
55 of 4

*max één 5 bij NE/En/wi

77 of 8 Bevorderen
555 of 54

*max één 5 bij NE/En/wi

777 of 78 Bespreken*
Situaties hierboven met

minder pluspunten

Bespreken*
555 of 54 of 3 Géén Afwijzen
5555

554 of 44

53

Géén Afwijzen

 

*In de bespreekzone zijn compensatiepunten en het niet meenemen van een vak naar het volgende leerjaar onderdelen van de afweging.

 

Uitgangspunten:

 

 1. Een leerling met twee vijven, één vier of een lager cijfer op één van de examenvakken, zonder voldoende compensatie (-punten), wordt altijd besproken.

Het vak rekenen telt niet mee m.b.t. de overgangsnormen.

 

 1. Tijdens de voorbespreking stelt de schoolleider met de mentor op basis van de cijferlijst vast in welke categorie de leerling valt:
  1. Bevorderen: de leerling is bevorderd.
  2. Bespreken: de leerling komt in bespreking.
  3. Afwijzen: de leerling is afgewezen.

 

 1. Tijdens de overgangsvergadering wordt van de te bespreken leerlingen vastgesteld of deze worden:
  1. Bevorderd
  2. Afgewezen

 

 1. Indien afgewezen
  1. Een leerling die volgens de tabel is afgewezen kan alleen op een gezamenlijke voordracht van schoolleider + mentor buiten de norm om in de bespreekzone worden gebracht. Aan die combinatie is de beslissing om dat al of niet te doen.
  2. Als een leerling al een keer eerder voor een bepaald leerjaar is afgewezen, is er in principe geen vervolg in hetzelfde type onderwijs. De overgangsvergadering beslist hierover.

 

 

 1. Overige opmerkingen
  1. Het vak rekenen telt op basis van de geldende wet- en regelgeving niet mee in de overgangsnormen.
  2. Op een onvolledig rapport kan een leerling niet zonder meer bevorderd worden.
  3. Het vak LO levert géén pluspunten op.
  4. Bij vakken die geen cijfers geven, maar een letter (O, V, G) betekent een O dat de leerling nog niet al zijn taken/opdrachten naar behoren heeft vervuld. Op de examenlijst mag geen O meer voorkomen. De O betekent een zodanige taak/opdracht dat die leidt tot een V.

 

 1. Toelichting bij het bespreken
  1. De mentor zit de vergadering voor.
  2. Bij het bespreken dient de kernvakregeling en de wijze waarop het vak rekenen (conform de geldende wet- en regelgeving) bij het eindexamen meeweegt, in de beslissing te worden meegenomen.
  3. Deelnemers aan de rapportvergadering stemmen altijd over de gehele lijst en niet alleen voor hun eigen vak. Alle aanwezige lesgevende docenten bij de overgangsvergadering moeten stemmen; één stem per vak (dus meerdere docenten op één vak spreken met één mond) en één stem per docent, dus een docent die meerdere vakken geeft, heeft één stem. De uitslag van de stemming is beslissend (ook bij 4 tegen 5) als de stemmen staken, beslist het aanwezige lid van de schoolleiding, die dus niet meestemt.
  4. Elke beslissing van de vergadering kan door de directie/schoolleiding herzien worden.
  5. Voor 3 mavo worden achtereenvolgens de volgende opties doorgenomen:
 • Bevorderen naar 4 mavo
 • Doubleren 3 mavo

 

 

 1. Revisie
  1. Een revisieverzoek kan alleen in behandeling worden genomen als er sprake is van een nieuw gezichtspunt, van nieuwe informatie.
  2. Een verzoek tot revisie kan ingediend worden door leerlingen met hun ouders, door alle docenten en door de schoolleiding.
  3. De revisieverzoeken worden ingeleverd bij de schoolleider, uiterlijk op de dag voordat een eventuele revisievergadering op de agenda staat.
  4. De schoolleider brengt de verzoeken in de voorbereidingsgroep, die elk verzoek afzonderlijk toetst op het al of niet aanwezig zijn van een nieuw gezichtspunt, van nieuwe informatie. Bij een constatering dat (of bij twijfel of) er sprake is van een nieuw gezichtspunt of nieuwe informatie wordt besloten tot een revisievergadering.
  5. Er vindt geen negatieve revisie plaats.
  6. De revisievergadering wordt geleid door de directie/schoolleiding.
  7. De revisievergadering bestaat uit de docenten die aan de leerling lesgeven en het besluit tot afwijzen hebben genomen.

 

De revisievergadering weegt alle informatie en gaat na of die informatie tot herziening van het besluit moet leiden. Bij het stemmen heeft elke betrokken docent 1 stem. Bij het eventueel staken van de stemmen beslist de schoolleiding.

OVERGANGSNORMEN LEERJAAR 3 HAVO-VWO

 

3 havo / 3 vwo / 3 gymnasium

 

Minpunten Pluspunten Besluit
5 Bevorderen
55 of 4

* max één 5 bij Ne/En/wi

77 of 8 Bevorderen
555

54

* max één 5 bij Ne/En/wi

 

777 of 78

 

Bevorderen

Alle andere, tussenliggende, situaties dan hierboven en hieronder  

Bespreken*

55555, 5544 of 543 Afwijzen

 

*In de bespreekzone zijn compensatiepunten en het niet meenemen van een vak naar het volgend leerjaar onderdelen van de afweging.